Hlasová terapie

Co je hlasová výchova a terapie?

 

  • Hlasová edukace (hlasová výchova)
    Edukační proces pro jedince, kteří si chtějí/potřebují zlepšit kvalitu vlastního hlasového projevu. Vede k uvědomění si správného tvoření hlasu. Využívá základní postupy tvoření hlasu: práci s dechem a umístění hlasu v rezonanci, artikulaci podle výslovnostní normy daného jazyka, zvukové prostředky jako frázování a intonace, síla a tempo řeči. Pracuje se svalovým napětím a držením těla, s vnitřně hmatovými pocity a představivostí. To vše se zpětnou vazbou pedagoga. Působí preventivně proti možnému poškození hlasivek a poruchám hlasu následkem špatné techniky při hlasové zátěži.

 

  • Hlasová reedukace (hlasová převýchova)
    Pedagogicko-terapeutický proces pro jedince, jejichž hlas již vykazuje poruchy. Ty jsou dvojího druhu: organické (poúrazové stavy, záněty a nádory…) a funkční (křečovité přepětí, nedostatečné napětí, psychogenní příčiny…). Ať už jsou příčiny jakékoli, jedná se o obtěžující záležitost, která zhoršuje kvalitu pacientova profesního i soukromého života. Tito klienti/pacienti přicházejí s diagnózou od ošetřujícího lékaře (foniatra nebo ORL), a potřebují pravidelný nácvik speciálních terapeutických technik pro danou poruchu hlasu. Výběr daných technik a jejich nácvik probíhá za opět vedení hlasového pedagoga.

Při komplexní péči o hlas zahrnující nepřímé techniky souvisejících oborů a odborníků (lékaři dalších odborností, fyzioterapeuti…) hovoříme o hlasové terapii.

Pro koho je tedy určena hlasová výchova a terapie?

Je určena především pro jedince ohrožené profesní únavou hlasu. V první řadě jsou to zejména profesionální mluvčí jako herci, moderátoři a učitelé. Dále pak je vhodná pro ty, jejichž výkon profese závisí na ústním styku se spolupracovníky a klienty. Pomáhá ale všem, kterým špatně přijatelná kvalita hlasu zhoršuje jak profesní, tak soukromý život.

 

Komentáře jsou vypnuty.